تأملاتی در باب زمان

 

 

تاملاتی در باب زمان 

امر جاری همیشه جاری است. فقط یک نگاه کوته‌نگرانه فکر می‌کند می‌تواند با حد زدن به آن شکل دهد. آب جاری‌بودگیِ خود را حفظ می‌کند حتی در لیوان. کافی است پایت بهش گیر کند و زمین بخورد. می‌بینی که چگونه جاری، جاری می‌شود نقطه 

 

به اشتراک بگذارید: