پادکست: چرا محوریت با ستیز طبقاتی است

 

چرا محوریت با ستیز طبقاتی است

 

مسئله‌ای که در اینجا بدان می‌پردازیم مسئله‌ی محوری بودنِ طبقه در مبارزه اجتماعی است و نه منحصر بودن این مبارزه به مبارزه طبقاتی. در پاسخ به این مسئله که «آیا طبقه محوریت دارد» باید بگویم که من در اینجا دو پرسش متفاوت می‌بینم.

پرسش اول: با فرض اینکه هدف اصلی ما سوسیالیسم است، آیا محور اصلی مبارزه در راه سوسیالیسم سیاست‌ طبقاتی است؟

پرسش دوم: آیا باید سوسیالیسم هدف اصلی ما باشد، یا باید به پروژه‌های رهایی‌بخش دیگری رو بیاوریم که احتمالاً جامع‌ترند؟

پیش‌فرض هردو پرسش‌ این است که باید نوعی ارتباط میان اهداف و عاملان رسیدن به این اهداف وجود داشته باشد.

 

دریافت فایل صوتی «چرا محوریت با ستیز طبقاتی است» نوشته‌ی الن میکسینزوود

 

 

به اشتراک بگذارید: