درسگفتار نکاتی درباره نظریه ارزش

 

 

نکاتی درباره نظریه ارزش

هدف ما در این دوره رسیدن به درکی مقدماتی از نظریه‌ی ارزش مارکس و پیداکردن آمادگی برای رفتن سراغ متن‌های جدی در این زمینه است. برای این‌که درکی مقدماتی از نظریه ارزش مارکس پیدا کنیم ابتدا باید بفهمیم «ارزش» از نظر مارکس چیست و سپس ببینیم چطور کل کاپیتال حول مفهوم ارزش سازمان پیدا کرده است. برای این کار قبل از هر منبعی باید به فصل اول کاپیتال مراجعه کنیم…

پس از مرور نخستین فصل های کاپیتال، در گام نخست می‌کوشیم تجربه‌ی کارگری قانون ارزش را توصیف کنیم و در گام دوم در جهت عرضه‌ی درکی دیرینه-تبارشناسانه از نظریه ارزش خواهیم کوشید.

 

دریافت فایل صوتی درسگفتار نکاتی درباره نظریه ارزش (۱۳۹۹)

به اشتراک بگذارید: